خودم و خوردم هیچر نگم برا همین ولش 

چون دهنم وا شه خیلی ها رو حر میدم :)